اکتان بوستر

OCTAN BOOSTER

افزایش طول عمر سیستم سوخت رساتی

جلوگیری از آسیب کاتالیزور اگزوز و سنسور اکسیژن

محافظت از سوپاپ ها و جلوگیری از خوردگی

کاهش ریپ زدن موتور

کاهش مصرف سوخت و افزایش تراکم سوخت

افزایش قدرت موتور

سازگار با خودروهای توربو شارژ

افزایش شتاب خودرو

تعداد در هر کارتن

20

مقدار

250ML

توضیحات بیشتر

ایـن روزهـا بـه خاطـر شـرایط بـازار و محدودیت هـای واردات، متأسـفانه ارائـه کالای تقلبـی فاقـد اصالـت زیـاد شـده اسـت بـه همیـن خاطـر انتخـاب لـوازم مصرفـی اسـتاندارد بـرای خـودرو بسـیار ضـرروی اسـت. انتخـاب یـک اکتـان بوسـتر بـا کیفیـت یکـی از مـوارد مهـم در حفـظ سلامت خـودرو می باشـد. اکتـان بوسـتر جرمینـول تولیـدی کشـور آلمـان بـا بالاتریـن اسـتاندارد های اروپایـی باعـث افزایـش بازدهـی و شـتاب خـودرو، افزایـش درجـه اکتـان و کاهـش مصـرف سـوخت می شود. و در زمانی که آلودگی هـوا در حـد بالایـی باشـد اسـتفاده از اکتـان بوسـتر جرمینـول بـرای کاهـش آلودگـی خروجـی اگـزوز بسـیار مؤثـر اسـت. از دیگـر مزایـای ایـن محصـول افزایـش طـول عمـر سیسـتم سوخت رسـانی خـودرو می باشد. اکتـان بوسـتر جرمینـول اکتـان بوسـتر جرمینـول حـاوی مثلـث برجسـته نشـان اصالـت کالا و مـورد تأییـد بسـیاری از شـرکت های خودروسـازی جهـان اسـت. ایـن محصـول در قوطی هـای 250 میلی لیتری ارائه گشـته اسـت. اکتـان بنزیـن جرمینـول بـه عنـوان یـک افزودنـی سـوخت، پاییـن بـودن کیفیـت بنزیـن مصرفـی را تـا حـد بسـیار زیـادی جبـران کـرده و بـه بهبـود وضعیـت موجـود کمـک خواهـد کرد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اکتان بوستر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *