اخبار و مقالات

ویژگی‌های روغن گیربکس اتوماتیک

ویسکوزیته یا گرانروی برخلاف روغـن دنـده (روغـن گیربکـس دسـتی)، روغـن گیربکـس اتوماتیـک، روغـن هیدرولیـک رقیـق اسـت. طراحی ایـن روغـن بـه گونه‌ای است که دارای گرانروی

ادامه مطلب »