درباره ما

لوازم مصرفـی خـودرو از جملـه روغـن گیربکـس و اکتـان بنزیـن در سلـامت خـودرو نقـش بسـزایی دارد و اسـتفاده از ایـن گونـه محصـولات بـا کیفیـت سـاخت بـالا، موجـب بهبـود عملکـرد، اسـتهلاک کمتـر و بـازدهی بالاتـر خـودرو می‌شـود.
بـا توجـه بـه بـازار کنونـی ایـن نـوع لـوازم مصرفـی و بـا وجـود انبـوه اجنـاس تقلبـی در بسـته بندی برندهـای مطـرح و بـا عنایـت بـه نیـاز شـدید مصرف کننده‌هـای اتومبیل‌هـای آلمانـی بـه سـوخت بـا کیفیت، بر آن شـدیم بـا واردات انحصاری محصـولات GERMINOL کـه مـورد تأییـد بسـیاری از شـرکتهای خودروسـازی در سراسـر دنیـا است، امـکان اسـتفاده از ایـن محصـولات کـه بـا فنـاوری روز آلمـان و در کشـور آلمـان تولید می‌گـردد را برای هموطنـان عزیزمان فراهم نماییم.

همچنیـن در بخـش روغـن گیربکـس عقیده داریم که مهم‌تریـن عامـل جهـت حفـظ و نگهـداری از گیربکـس، اسـتفاده از روغـن مناسـب و بـا کیفیـت است تـا بتوان به خوبـی از چرخ دنده‌هـا محافظـت کـرد.
در ایـن راسـتا مفتخـر بـه معرفـی روغن‌هـای گیربکـس GERMINOL هسـتیم کـه مخصـوص اتومبیل‌هـای آلمانـی، ژاپنـی و کـرهای بـوده و بسـته بـه نـوع گیربکـس انتخاب‌هـای مختلـفی را در دسـترس شما عزیزان قرار می‌دهد.

Hands of car mechanic with wrench in garage.