ویژگی‌های روغن گیربکس اتوماتیک

ویسکوزیته یا گرانروی

برخلاف روغـن دنـده (روغـن گیربکـس دسـتی)، روغـن گیربکـس اتوماتیـک، روغـن هیدرولیـک رقیـق اسـت. طراحی ایـن روغـن بـه گونه‌ای است که دارای گرانروی پایین‌تری نسـبت بـه روغـن گیربکـس دستی اسـت تـا بتوانـد بـه طـور کامل تمام قطعات حساس سیستم را روان‌کاری کند.

تمیز نگاه داشتن قطعات داخلی گیربکس

مواد تمیز نگه دارنده موجود در روغن گیربکس اتوماتیک موجب تمیزی کانال‌های ارتباطی روغـن گیربکس در کل سیـتم شده که در نتیجه بازده کل سیستم گیربکس را افزایش می‌دهد.

مقاومت در برابر دماهای بالا

روغن گیربکس اتوماتیک همچنین خاصیت خنک کنندگی فوق العاده‌ای دارد کـه عملکرد آن بیشتر شبیه مایع خنک کننده در سیستم رادیاتور اسـت. روغن گیربکس با ایجاد شرایطی باعث انتقال گرما از دنده‌ها به روغن شده ومانـع از داغ شـدن دنده‌هـا در تمـاس بـا یکدیگر می‌شود. البته نقطه جـوش در روغن گیربکس اتوماتیـک بـه مراتب پایین‌تـر از روغن گیربکس دستی اسـت که بـا افزودن مکمل‌های ویژه‌ای به آن توانسـته‌اند عمر آن را افزایـش‌ دهند. 

مقاومت در برابر تشکیل کف             

یکی دیگر از ویژگی‌های روغن گیربکس اتوماتیک، خاصیت جلوگیری از تشکیل کف یا به اصطاح کف کردن روغن است. زیرا وجـود کف و تشکیل حباب در روغن گیربکس دستی مانع از انتقال قـدرت بـه سیسـتم گیربکس شـده و در نتیجه بـازده آن کاهـش می‌یابد. از این‌ رو روغنهـای گیربکـس اتوماتیـک دارای خاصیـت ضـد کف و تشکیل حباب هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *