استفاده از جرمینول چه مزیت‌هایی دارد؟

از لـوازم مصرفـی خـودرو از جملـه روغـن گیربکـس و اکتـان بنزیـن در سلـامت خـودرو نقـش بسـزایی دارد و استفاده از این نوع محصولات با کیفیت ساخت بالا، موجب بهبود عملکرد، استهلاک کمتر و بازده بالاتر خودرو می‌شود. بـا توجـه بـه بـازار کنونـی ایـن نـوع لـوازم مصرفـی و بـا وجـود انبـوه اجنـاس تقلبـی در بسـته بندی برندهـای مطـرح و با عنایـت بـه نیـاز شـدید مصرف کننده هـای اتومبیل آلمانی به سوخت با کیفیت، برآن شدیم که با واردات انحصاری محصولات GERMINOL که مورد تائید بسیاری از شرکت‌های خودروسازی در سراسر دنیا می‌باشد، امکان استفاده از این محصولات که با فناوری روز آلمان و در کشور آلمان تولید می‌گردد را برای هموطنان عزیزمان فراهم نماییم.

همچنین در بخش روغن گیربکس که شامل خودروهایی که از گیربکس اتوماتیک استفاده می‌کنند، مهم‌ترین عامل جهت حفظ و نگه‌داری از گیربکس، استفاده از روغن مناسب و با کیفیت می‌باشد تا بتوان به خوبی از چرخ دنده‌ها محافظت کرد.4

از جمله مهم ترین مسئله در مورد روغن گیربکس میزان گرانروی آن است. میزان غلظت روغن گیربکس به مراتب بیشتر از روغن موتور است. ذرات گرد و غبار و استفاده طولانی مدت در دمای بالا باعث کم شدن کیفیت روغن می‌شود لذا چک کردن مرتب روغن گیربکس و تعویض به موقع روغن مناسب موجب جلوگیری از آسیب و استهلاک اتومبیل می‌شود.

در این راستا مفتخر به معرفی روغن‌های گیربکس GERMINOL هستیم که مخصوص اتومبیل‌های آلمانی، ژاپنی و کره‌ای بوده که بسته به نوع گیربکس در صورت‌های مختلف در دسترس می‌باشد.

روانـکار یـا همـان روغـن موتور مهمترین و کلیدی ترین نقش را در عدم فرسـایش و اسـتهلاک موتـور خودروهـا بـر عهـده دارد. از ایـن رو می‌بایسـت در گزینـش و اسـتفاده از آن دقـت و توجـه ویـژه‌ای داشـته باشـیم.

راسـتا شـرکت جرمینـول انـواع روغن موتور و سـایر محصـولات مرتبط را بـا بهتریـن کیفیـت و بنابـر بالاتریـن اسـتاندارهای موجـود در دنیـا و سـازگار بـا محیط زیسـت تولید نموده اسـت .

کلیـه روانکارهـای خـودرو و همچنیـن افزودنی‌های سـوخت بـا نـام تجـاری جرمینـول تولیـد کشـور آلمـان بـوده و ابـرای نخسـتین بـار از طریـق نمایندگـی انحصـاری ایـن شـرکت در اختیـار شـما هـم میهمنان عزیـز قرار گرفته اسـت.

مفتخریـم تـا بـا ایفـای نقـش تعییـن کننـده خـود در کاهـش اسـتهلاک قطعـات و تامیـن سـوخت بـا کیفیـت، افزایش طـول عمـر گیربکـس و موتـور خـودروی شـما عزیـزان را تضمیـن نماییـم.

روغن موتورهای جرمینول در پنج گرید گوناگون به شرح زیر تولید شده و در دسترس می‌باشد:

10W40 – 5W40 – 5W30 – 0W40 – 0W20

تمـام مـوارد فـوق از بالاتریـن اسـتاندارهای روز برخـوردار بـوده و دارای گواهینامه‌های مختلـف از بهتریـن خودروسـازهای دنیـا می‌باشد. از همیـن روی و باتوجـه بـه ترافیک سـنگین در اغلب شـهرهای کشـورمان، توصیه میشـود از روغن موتور جرمینول اصل اسـتفاده نمایید  تا از سلـامت موتورخـودرو، مطمئـن گردیـد.

روغن موتورجرمینول دارای گرانروی مناسب و ضریب اصطکاک بسیار پایین است که علاوه بر سازگاری با ترکیبات پلیمری موجود، دارای اثر  باز دارندگی عالی در مقابل زنگ زدگی، خوردگی و اکسیداسیون قطعات خودرو می‌باشد.

اطمینـان داریـم مشـتریان عزیـزی کـه محصولات جرمینـول را مصرف کرده اند، با اطمینـان خاطر این محصولات را به همه دوسـتان خود توصیه میکنند و این افتخار ماسـت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *